VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytované služby společnosti VARIOUS CREW s.r.o.1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. VARIOUS CREW s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 06532756, zapsaná v zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, SZ: C 283802 (dále jen “VARIOUS CREW s.r.o.”) je poskytovatelem služeb v oblasti online marketingu a reklamy a dalších služeb uvedených na stránkách www.b2bpromo.cz.

1.2. Klient je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník (konečný příjemce služeb), reklamní nebo mediální agentura poptávající některou ze služeb VARIOUS CREW s.r.o..

2.POPTÁNÍ SLUŽEB

2.1. Služby za strany VARIOUS CREW s.r.o. je možné poskytovat na základě objednávky uskutečněné písemnou nebo e-mailovou formou nebo smlouvou o dílo.

2.2. Písemným potvrzením se objednávka pro VARIOUS CREW s.r.o. stává závaznou, za písemné potvrzení se považuje také e-mailová zpráva či jiná forma elektronické zprávy. Zahájení poskytování služeb je podmíněno dodržením dohodnutých platebních a jiných podmínek uvedených ve smlouvě nebo objednávce.

2.3. Objednávka musí vždy obsahovat fakturační údaje zadavatele ,jméno kontaktní osoby, telefon, e-mail, specifikaci služeb, termín plnění a platební podmínky.

2.4. Klient poskytne VARIOUS CREW s.r.o. potřebné informace a materiály nutné k zahájení práce vedoucí k plnění služeb nejpozději do 5ti pracovních dní před započetím prací.

2.5. VARIOUS CREW s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit či zrušit poskytování služeb v těchto případech:
- 1.podklady dodané Klientem nejsou v souladu s požadavky VARIOUS CREW s.r.o., nebo nejsou v souladu s těmito Obchodními podmínkami
- 2.podklady nebyly dodány v termínu 5 pracovních dní před započetím prací
- 3.požadavky Klienta jsou v rozporu s dobrými mravy nebo etickými pravidly
- 4.požadovaná služba svou kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá standardům VARIOUS CREW s.r.o.
- 5.Klient je v prodlení s platbou za poskytování služeb VARIOUS CREW s.r.o..

3.POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1 VARIOUS CREW s.r.o. je oprávněno využít při plnění smlouvy třetích osob (subdodavatelů), za plnění smlouvy avšak odpovídá tak, jako by smlouvu plnilo samo.

3.2. VARIOUS CREW s.r.o. je oprávněno při poskytování služeb postupovat i bez pokynů Klienta, je však je však v zájmu VARIOUS CREW s.r.o. si pokyny od Klienta vyžádat. Až do poskytnutí pokynů je VARIOUS CREW s.r.o. v takovém případě oprávněno přerušit poskytování služeb. VARIOUS CREW s.r.o. odpovědnost za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou Klientovi vylučuje,a to v případě postupu v souladu s pokyny Klienta.

3.3. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným při plnění této smlouvy náleží společnosti VARIOUS CREW s.r.o.. VARIOUS CREW s.r.o. poskytuje Klientovi nevýlučnou, nepodstoupitelnou licenci k užití těchto děl pro účely v objednávce stanovené. Budou-li díla využita nad rámec tohoto účelu, má VARIOUS CREW s.r.o. nárok na spravedlivé dorovnání odměny. Není-li cena licence uvedena samostatně v objednávce nebo ve smlouvě, má se za to, že je součástí ceny za poskytování služeb.

3.4. Klient uděluje souhlas se zveřejněním jména společnosti, loga, ukázky výstupů činnosti VARIOUS CREW s.r.o. či URL adresy v referencích VARIOUS CREW s.r.o. a nebo jako součást promo aktivit VARIOUS CREW s.r.o..

3.5. Celková odpovědnost VARIOUS CREW s.r.o. za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb je omezena částkou odpovídající ceny těchto služeb (bez DPH). VARIOUS CREW s.r.o. však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

3.6. Právo domáhat se náhrady škody nebo nemajetkové újmy je promlčeno ve lhůtě 12 měsíců ode dne kdy mohlo být uplatněno poprvé.

3.7. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, bude VARIOUS CREW s.r.o. poskytovat služby výhradně Klientovi. VARIOUS CREW s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou třetím osobám. Budou-li ze strany třetí osoby vzneseny vůči VARIOUS CREW s.r.o. jakékoli nároky v souvislosti s poskytováním služeb, je Klient povinen nahradit VARIOUS CREW s.r.o. veškerou škodu a jinou újmu, která v souvislosti s takovými nároky vznikne.

4.PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. VARIOUS CREW s.r.o. je oprávněno požadovat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka, musí být připsána na účet VARIOUS CREW s.r.o. nejpozději pět (5) pracovních dní před zahájením poskytování služby. V případě, že platba nebude na účet VARIOUS CREW s.r.o. připsána řádně a včas, není VARIOUS CREW s.r.o. nemusí službu poskytnout..

4.2. K řádně uhrazeným platbám, podle platebního kalendáře (není daňovým dokladem dle § 31 zákona o DPH), který je součástí smlouvy se daňové doklady (faktury) vystavují do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí platby. Za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění se bude považovat den přijetí platby nebo poslední den, kterým podle Smlouvy končí poskytování služeb a to dle toho, která skutečnost nastane dříve.

4.4. V souladu s § 21 ods. 8 zákona č. 523/1992 Sb., v případech, kdy je smlouva o poskytování služeb dohodnuta na dobu delší než je 12 měsíců se za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění považuje poslední den 12. kalendářního měsíce. Faktura, daňový doklad, bude vystavená do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena ve výši stanovené příslušnou smlouvou (objednávkou) a pod variabilním symbolem, který je na příslušné smlouvě (objednávce) uvedený.

4.5. Cena služeb je uvedena bez DPH. DPH ve výši dle platných právních předpisů bude připočtena k ceně služeb.

4.6. Doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Agentura oprávněna účtovat Klientovi za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

5.UKONČENÍ SMLOUVY

5.1 V případě, že si Klient přeje zrušit již potvrzenou objednávku a podepsanou smlouvu, může smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení písemné výpovědi Klienta.

5.2. Po výpovědi smlouvy (příp. objednávky) ukončení mediálních nákladů projedná VARIOUS CREW s.r.o. dle individuálních obchodních dohod s médii a poskytne Klientovi nejbližší možný termín ukončení mediálních nákladů.

5.3. Veškeré vzniklé náklady či postihy, jež vzniknou v důsledku předčasného ukončení spolupráce ze strany Klienta, hradí Klient. Hradil-li některé z nich VARIOUS CREW s.r.o., Klient je povinen společnosti VARIOUS CREW s.r.o. bezodkladně odškodnit v plném rozsahu.

5.4. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny služeb nebo jiné platby nebo s dodáním potřebných podkladů nebo poskytnutím jiné součinnosti ze strany Klienta je společnost VARIOUS CREW s.r.o. oprávněna od smlouvy kdykoli s okamžitou platností odstoupit .

5.5. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit v případě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé smluvní strany, v případě insolvenčního řízení proti druhé smluvní straně nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

5.6. Ukončením smlouvy není dotčeno právo VARIOUS CREW s.r.o. na úhradu služeb poskytnutých v době trvání smlouvy. Byla-li smlouva ukončena Klientem nebo z důvodů na straně Klienta a nevzniklo-li VARIOUS CREW s.r.o. právo na úhradu ceny některých služeb, je společnost VARIOUS CREW s.r.o. oprávněna požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.

5.7. Ukončením smlouvy není dotčena platnost těch ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.

6.REKLAMACE

6.1 V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně VARIOUS CREW s.r.o. je Klient v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Klientovi nenáleží, pokud již před poskytnutím služby věděl o její vadě či pokud Klient vadu služby sám zcela nebo zčásti způsobil, například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím součinnosti.

6.2. Klient musí uplatnit reklamaci písemně, na adresu sídla VARIOUS CREW s.r.o., nebo kontaktní e-mail VARIOUS CREW s.r.o. ([email protected]). Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy vada při náležité péči mohla být Klientem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoliv z těchto lhůt právo Klienta namítat vady služeb zaniká.

6.3. Záruční doba je poskytována na jednotlivé produkty a služby dle zákona. VARIOUS CREW s.r.o. si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

6.4. Klient je povinen při reklamaci uvádět zejména následující informace: označení Klienta a příp. i koncového zákazníka, název služby, číslo objednávky, sjednaný termín poskytování služby, podrobný popis reklamované vady.

6.5. Celková odpovědnost VARIOUS CREW s.r.o. za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb je omezena částkou odpovídající ceny těchto služeb (bez DPH). VARIOUS CREW s.r.o. však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

6.6. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu služby považuje pouze výpadek v poskytování služeb způsobený VARIOUS CREW s.r.o. trvající po dobu delší než 48 hodin.

6.7. Námitky vůči vystaveným fakturám je Klient povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla VARIOUS CREW s.r.o. s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými. Uplynutím této doby právo namítat vady fakturace zaniká.

7.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Obchodní podmínky doplňují pro jednotlivé produkty podmínky, které jsou uvedeny na adrese https://www.b2bpromo.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

7.2. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (důvěrné informace). Smluvní strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě a důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním smlouvy. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany.

7.3. Klient zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných podkladů a jejich soulad s právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že dodané podklady nebudou v souladu, odpovídá Klient společnosti VARIOUS CREW s.r.o. za veškerou způsobenou škodu i nemajetkovou újmu. Klient odpovídá rovněž za to, že předané podklady jsou správné a úplné.

7.4. Klient souhlasí s tím, aby statistická data, týkající se jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohla být společností VARIOUS CREW s.r.o. využívána za účelem dalšího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, PPC systémů, atd.

7.5. Změnu smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i forma e-mailové zprávy..

7.6. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Klientem a VARIOUS CREW s.r.o. (resp. potvrzené objednávky). V případě rozporů mezi obsahem smlouvy (resp. potvrzené objednávky) a Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva (resp. potvrzená objednávka).

7.7. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.

7.8. Smluvní vztah mezi VARIOUS CREW s.r.o. a Klientem se řídí právem České republiky. Jsou-li pro služby vytvořeny zvláštní Smluvní ujednání či Zvláštní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.

7.9. Společnost VARIOUS CREW s.r.o. je oprávněna tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Klientovi nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti. Klient je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena společnosti VARIOUS CREW s.r.o. nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto Obchodní podmínky v původním znění.

7.10. Vyžadují-li tyto obchodní podmínky písemnou formu jakéhokoliv úkonu, považuje se za ně i emailová komunikace.

7.11. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2019.